Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) zien we als onze morele plicht. Als individuen en als bedrijf hebben we een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze omgeving. We geven ze de aandacht die ze verdienen door maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

People

Binnen Oostendorp Autogroep staan de medewerkers centraal. We bieden werkgelegenheid en een nuttige tijdsbesteding. De medewerkers vormen een hechte groep die zich iedere dag inzet voor één doel: tevreden klanten en een goedlopend bedrijf. Als medewerkers het naar hun zin hebben, draait het bedrijf beter.

Diversiteit
De autowereld verandert snel. Om daarop in te spelen, stimuleert Oostendorp Autogroep creativiteit en vernieuwende denkwijzen, door mensen met verschillende achtergronden te laten samenwerken. Wij geloven dat diversiteit bijdraagt aan het vinden van optimale oplossingen. Oostendorp Autogroep streeft naar een prettige werkomgeving voor getalenteerde mannen en vrouwen. Voor de werving van nieuw personeel en de training, promotiekansen en beloning van het huidige personeel hanteren wij een beleid van gelijke kansen.

Veiligheid en gezondheid
Alleen met goede en veilige arbeidsomstandigheden kan Oostendorp Autogroep op langere termijn zijn dienstverlening veiligstellen. Wij evalueren onze prestaties op de arbogebieden veiligheid, gezondheid en welzijn regelmatig en zorgen waar nodig voor verbetering. Goede en veilige arbeidsomstandigheden vormen een basisvoorwaarde voor het optimaal functioneren van medewerkers. Voor Oostendorp Autogroep is het arbobeleid dan ook een belangrijk aandachtspunt. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI+E), een programma van BOVAG/FOCWA, vormt de basis voor de veiligheid binnen de bedrijven. Alle vestigingen van Oostendorp Autogroep beschikken over een RI+E-programma. Hierin zijn de risico’s waaraan de medewerkers worden blootgesteld onderzocht en verbeteracties uitgevoerd om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. De zorg voor veiligheid krijgt verder gestalte door een goede bedrijfshulpverlening. Conform de Arbowet is binnen iedere bedrijfsvestiging met vijftien en meer medewerkers minimaal één bedrijfshulpverlener aanwezig.

Ook heeft Oostendorp Autogroep voor elke vestiging een bedrijfsnoodplan opgesteld. Daarin staan onder meer de procedures die we volgen bij calamiteiten, zoals een ontruimingsplan. Per vestiging is een contactpersoon aangewezen die erop toeziet dat de informatie in het bedrijfsnoodplan up-to-date wordt gehouden. In de garagebedrijven worden periodiek de handgereedschappen, hefbruggen, roldeuren, blusmiddelen en vloeistofdichte vloeren gekeurd en indien nodig vervangen. Nieuwe medewerkers ontvangen bij indiensttreding een persoonlijke inlogcode voor Oostendorp Intranet, waar zij ook het personeelshandboek vinden. Hierin wijzen we medewerkers onder andere op het belang en het verplicht gebruik van veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers. Wij verstrekken deze persoonlijke beschermingsmiddelen kosteloos aan alle medewerkers die in het kader van hun functie en de Arbowet verplicht zijn om deze te gebruiken. Medewerkers die om medische redenen aangepast schoeisel moeten dragen, krijgen een bijdrage voor de aanschaf ervan.

Opleidingen
Oostendorp Autogroep draagt zorg voor een evenwichtig opleidingsprogramma ten einde om  doorgroeimogelijkheden mogelijk te maken en kwaliteit, kennis en kunde binnen de organisatie te vergroten. Het verder door ontwikkelen van de Oostendorp Academy is hierin een belangrijk onderdeel. Duurzame inzetbaarheid Oostendorp Autogroep startte in 2017 onder begeleiding van een externe partij met een  programma dat is gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Leidinggevenden en medewerkers worden hierin zodanig geactiveerd dat persoonlijk leiderschap en veranderbereidheid de norm worden. Sportsponsoring en ondersteuning van goede doelen Oostendorp Autogroep is nauw betrokken bij zijn omgeving. Zo geven we rondleidingen aan leerlingen, stellen we auto’s beschikbaar voor allerlei activiteiten en steunen we verenigingen, evenementen en goede doelen. Op deze manier maken we een verschil in de wereld om ons heen.

Planet

Oostendorp Autogroep richt zich op een verantwoord beleid op het gebied van energie, afval en water. Omdat we de wereld goed willen achterlaten voor volgende generaties, maar ook omdat dit direct resultaat oplevert. Daarnaast kijken klanten en overheden, bij hun keuze voor een leverancier, steeds kritischer naar de wijze waarop de organisatie in kwestie omgaat met de wereld om zich heen.

Erkend Duurzaam
Sinds 2009 kunnen autobedrijven een Erkend Duurzaam-certificaat verkrijgen wanneer zij duurzaamheid en mvo aantoonbaar hebben doorgevoerd in hun bedrijfsvoering. De organisatie ligt bij het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, dat namens de stakeholders BOVAG, RAI Vereniging, FOCWA Schadeherstel en Stiba het Erkend Duurzaam-programma uitvoert. De onafhankelijke beoordeling is in handen van ARN, het Nederlands expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche. De Erkend Duurzaam-scan beoordeelt bedrijven op zes thema’s: bedrijfsvoering, communicatie, inkoop, peroneel, financien en verkoop. Deze thema’s zijn onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering en hebben invloed op mensen binnen en buiten de onderneming, op het (leef)milieu en op economische effecten van de goederen en diensten die worden geleverd. Het certificaat Erkend Duurzaam is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét duurzaamheidskeurmerk van de branche. Conform doelstelling zijn alle Oostendorp-bedrijven in 2016 opnieuw voor twee jaar gecertificeerd. De Autoherstel Zuid-vestigingen, die geaudit zijn door ARN, behaalden een gemiddelde score van 93%. Het gemiddelde in de branche ligt volgens ARN op 75%.

Afvalmanagement
Oostendorp Autogroep werkt sinds 2008, in samenwerking met een gespecialiseerde partner in afvalmanagement, zeer gericht aan meer ‘grip op afval’ en daarmee aan betere afvalprestaties. De over een reeks van jaren behaalde resultaten onderstrepen dat zorgvuldige omgang met ons leefmilieu hand in hand gaat met sturing op operationele en financiële resultaten. Het ingezette programma heeft niet alleen geleid tot meetbare verbeteringen van de milieuprestaties, maar heeft ook onze afvalkosten inzichtelijk én beheersbaar gemaakt. Ook zijn we erin geslaagd om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen. Elk bedrijfsonderdeel van Oostendorp Autogroep heeft doelstellingen om deze niet-gescheiden, relatief dure afvalstroom te minimaliseren en zo de bedrijfsprocessen verder te verduurzamen.

Energiemanagement
Sinds 2010 hebben we een gericht beleid om het energieverbruik van onze panden te reduceren. Doel is het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik en het actief tegengaan van verspilling. Voor 2020 hebben we bovendien een concrete doelstelling: het energieverbruik van alle vestigingen op het niveau hebben van de best presterende vestiging van 2015. Om het inzicht in het energieverbruik te verbeteren, worden er in 2017 slimme meters geplaatst. Zo is het energieverbruik van alle vestigingen straks realtime inzichtelijk. Via een energieportal wordt het energieverbruik gemonitord en de vestigingsmanagers ontvangen straks maandelijkse energierapportages. Hierin wordt het maandelijkse energieverbruik vergeleken met de doelstelling die voor iedere vestiging is vastgesteld. Is het energieverbruik hoger dan de doelstelling? Dan gaan we op zoek naar de oorzaak.

Profit

Oostendorp Autogroep wil bewijzen dat duurzaam ondernemen lonend is. Zo kunnen we structureel investeren in een schonere wereld en een aangenaam leefklimaat voor onszelf en de generaties na ons.

Businessethiek
Oostendorp Autogroep verwacht van al zijn medewerkers, leveranciers en andere betrokken partijen dat zij integer handelen. Om dit onder de aandacht te brengen, te stimuleren en te waarborgen, heeft Oostendorp Autogroep in 2005 algemene huisregels opgesteld. De regels zijn gebaseerd op tien stelregels en zijn terug te vinden op intranet. Naast de huisregels worden alle verkopers sinds 1 januari 2006 met regelmaat getraind in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Naast vakkennis is integriteit hierbij een belangrijk onderwerp.

Inkoop
Oostendorp Autogroep streeft naar langdurige samenwerking met leveranciers. Alleen zo kunnen we processen zodanig op elkaar afstemmen dat we – naast volumevoordeel – ook efficiencyvoordeel behalen. Dat vraagt om intensieve samenwerking, waarbij de voortgang regelmatig en kritisch wordt gevolgd. Prettig zakendoen en open communicatie gelden daarbij als uitgangspunt. Bij de keuze voor het verlengen van overeenkomsten met leveranciers baseren we ons ook op een herkenbaar mvo-beleid. Ook de komende jaren wegen duurzaamheidsaspecten zeker mee in de besluitvorming over de aanschaf van producten en bij het aangaan van  samenwerkingsverbanden met leveranciers. Steeds een goede afweging maken tussen de total cost of ownership (TCO), ofwel de economische aspecten, en de mvo-waarde van de aangekochte goederen of diensten: dat is het doel. Duurzaamheid, kosten(besparing) en wederkerigheid blijven voor Oostendorp Autogroep de belangrijkste criteria voor een verantwoorde leverancierskeuze.

Bedrijfsvoering
Oostendorp Autogroep heeft als retailer slechts een bescheiden invloed op het  productengamma van de drie automerken die Dealergroep Oostendorp momenteel vertegenwoordigt. Mede door de fiscale maatregelen van de Nederlandse overheid is de vraag naar zuinige auto’s de afgelopen jaren fors toegenomen. Autofabrikanten hebben  daarop ingespeeld met zeer zuinige, hybride en 100% elektrische modellen. Oostendorp Autogroep streeft ernaar het eigen wagenpark, dat voornamelijk te vinden is bij Autoverhuur Zuid, waar mogelijk te ‘vergroenen’.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren